تبلیغات
سید هاشم رضوی (فاران) - تعاون و همکاری با شرکت تعاونی(2)
 
سید هاشم رضوی (فاران)
خدایا چنان کن سرانجام کار/ تو خشنود باشی و ما رستگار
درباره وبلاگ


الحمدلله رب العالمین، الصلوة و السلام علی رسول الله و علی اله ال الله لاسیما بقیة الله

مدیر وبلاگ : سید هاشم رضوی
نویسندگان

ماده ی چهارم ـ  تعیین میزان سرمایه و ارزش سهام به عهده هیأت مؤسس تعاونی است و میزان آن در اساسنامه ی مصوب ذکر می شود. بدیهی است هر تعاونی وقتی تشکیل و ثبت می شود که حداقل یک سوم سرمایه ی آن تأدیه و چنان چه به صورت نقدی و جنسی باشد تقویم و تسلیم شده باشد.

تبصره ی1- در شرکت های تعاونی سرمایه‌گذاری حداقل میزان سرمایه 1000000000ریال (یک میلیارد)تعیین شده است.

تبصره ی2- اعضای تعاونی مکلفند مبلغ تعهد شده ی سهم خود را ظرف مدت مقرر در اساسنامه که نباید از دو سال بیشتر باشد تأدیه نمایند.


ماده ی پنجم ـ  سهم اعضا درتأمین سرمایه تعاونی برابر است مگر این که مجمع عمومی تصویب کند که برخی از اعضا سهم بیشتری خریداری نمایند. در این صورت حداکثر میزان سهم هر عضو نباید از 30 درصد کل سرمایه تعاونی تجاوز نماید.

ماده ی ششم ـ  اتحادیه ی تعاونی با عضویت شرکت های تعاونی داوطلب و با حداقل 7 عضو که دارای موضوع فعالیت واحد باشند، در سطح شهرستان یا استان تشکیل می‌شوند. 

تبصره ی1- شرکت های تعاونی و اتحادیه‌های استانی می‌توانند نسبت به تشکیل اتحادیه‌های مرکزی اقدام نمایند. 

تبصره ی2- هر شرکت تعاونی می‌تواند فقط عضو یک اتحادیه ی شهرستانی، استانی و یا مرکزی باشد، در هر حال عضویت در بیش از یک اتحادیه، برای شرکت تعاونی با تعدد موضوع فعالیت بلامانع است. 

تبصره ی3- اتحادیه ی مرکزی با مجوز وزارت تعاون تشکیل می شود. 

تبصره ی4 - اعضای هیأت مدیره ی اتحادیه از نمایندگان تعاونی های عضو و به عنوان شخص حقیقی و اعضای هیأت بازرس اتحادیه ‌از نمایندگان تعاونی های عضو و یا سایرین تعیین می‌شوند. 

تبصره ی5- حداقل تعداد اعضای اتحادیه‌های سراسری در زمان ثبت و دوران فعالیت15 عضو تعیین شده است. اعضای اتحادیه‌های سراسری، اتحادیه‌های استانی می‌باشند. در شرایط خاص که تشکیل اتحادیه ی سراسری ضروری است و تعداد اعضا به حد نصاب نمی‌رسد، تشکیل اتحادیه با مجوز وزیر تعاون و رعایت حداقل قانونی بلامانع است. 


انواع شرکت تعاونی در ایران

 • کشاورزی

 • صنعتی

 • معدنی

 • خدماتی

 • مسکن

 • فرش دستباف

 • تأمین کننده ی نیاز تولید کنندگان

 • تأمین کننده ی نیاز مصرف کنندگان

 • اعتبار

 • حمل و نقل

 • منابع طبیعی

 • چند منظوره مراحل تشکیل شرکت تعاونی

       ماده ی هفتم ـ برای تشکیل تعاونی، هیأت مؤسس متشکل از متقاضیان حائز شرایط قانونی، نسبت به تهیه ی طرح پیشنهادی و تنظیم اساسنامه ای منطبق بر قانون بخش تعاونی، اقدام می‌نماید. سپس برای عضویت افراد واجد شرایط و تشکیل اولین مجمع عمومی عادی جهت تصویب اساسنامه و تعیین هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان و سایر وظایف مجمع عمومی عادی دعوت به عمل می آورد.

تبصره ـ مؤسسین تعاونی باید با قوانین و مقررات تعاونی ها آشنایی کافی داشته باشند و در صورت نیاز در کلاس های آموزشی یک روزه که اداره ی کل تعاون استان تعیین می‌کند و زمان تشکیل آن حداکثر یک هفته از تاریخ تسلیم تقاضا خواهد بود شرکت نمایند. 

ماده ی هشتم ـ هیأت مؤسس در طرح پیشنهادی، ضرورت تأسیس تعاونی و ارائه ی دلایل توجیهی مبنی بر تناسب هدف های تشکیل تعاونی با هدف ها و برنامه‌های مصوب جمهوری اسلامی ایران را ارائه می‌نماید. هم چنین با ذکر میزان سرمایه ی ثابت و در گردش مورد نیاز طرح، تعداد و مشخصات داوطلبان، قید میزان سهم لازم التأدیه ی هر عضو، سوابق و مهارت های آنان در رشته ی فعالیت موردنظر، نام شعبه ی صندوق تعاون برای افتتاح حساب های تعاونی را ذکر نموده و با معرفی نماینده ی تام‌الاختیار به اداره ی کل تعاون مراحل تأسیس شرکت را پیگیری نماید.

تبصره ی1- مدارکی که هیأت مؤسس باید ارائه نماید: 

 • تصویر شناسنامه

 • مدرک تحصیلی 

 • کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت 

 • گواهی عدم سوء پیشینه 

تبصره ی2- کارکنان رسمی و پیمانی دولت با ارائه ی گواهی یا حکم کارگزینی از دو مورد اخیر معافند. 

ماده ی نهم ـ  اداره ی کل یا اداره ی تعاون پس از وصول تقاضای تشکیل تعاونی و بررسی طرح پیشنهادی، در مدت 5 روز نظر مثبت یا منفی خود را به هیأت مؤسس اعلام می دارد. در صورت موافقت نمونه ی اساسنامه و فرم های مورد نیاز را در اختیار نماینده ی هیأت مؤسس قرار می دهد تا مراحل اداری تأسیس شرکت را پیگیری نماید. 

ماده ی دهم ـ  هیأت مؤسس پس از اخذ موافقنامه ی تشکیل، باید اقدامات زیر را انجام دهد:

 • دریافت مجوز فعالیت در موضوع طرح پیشنهادی از مراجع ذیربط به نام اعضای هیأت مؤسس.

 • تدوین اساسنامه ی پیشنهادی. 

 • افتتاح حساب به نام شرکت تعاونی در بانک توسعه ی تعاون و یا حسابی که توسط بانک توسعه ی تعاون در یکی از بانک ها تعیین می‌گردد.

 • دعوت از افراد واجد شرایط عضویت ضمن اعلام خلاصه‌ای از کلیات طرح و اساسنامه ی پیشنهادی، شرایط عضویت و مهلت پذیرش تقاضای عضویت، شماره و مشخصات حساب افتتاح شده و مبلغ لازم التأدیه هر یک از اعضا و ذکر نحوه ی صدور آگهی‌های بعدی تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی. 

 • بررسی شرایط داوطلبان و پذیرش واجدین شرایط عضویت و دریافت گواهی واریز وجه لازم التأدیه ی سهام آن ها و صدور برگ اجازه ی ورود به جلسه ی اولین مجمع عمومی عادی. 

 • ارزیابی آورده‌های غیر نقدی داوطلبان عضویت که متناسب و مورد نیاز طرح باشد، توسط کارشناس رسمی دادگستری و با انجام تشریفات قانونی لازم .

 • انتشار آگهی دعوت اولین مجمع عمومی عادی با رعایت فاصله ی زمانی حداقل 20 روز و حداکثر 40 روز از تاریخ انتشار آگهی دعوت با تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی.

تبصره ـ در سایر مجامع عمومی که برگزاری انتخابات در دستور جلسه نباشد، فاصله ی زمانی تاریخ دعوت تا تشکیل مجمع عمومی، حداقل 10 روز و حداکثر 20 روز خواهد بود.

 • ثبت نام نامزدهای تصدی سمت های هیأت مدیره و بازرسی. 

 • ارسال یک نسخه از آگهی دعوت به منظور درخواست از اداره ی تعاون جهت معرفی ناظر در اولین جلسه ی مجمع عمومی عادی. 

 • سایر اقدامات مربوط به برگزاری اولین مجمع عمومی عادی تا انتخاب هیأت رئیسه ی مجمع شامل رئیس، منشی، و دو ناظر. این اقدامات عبارت است از اخذ برگه ی ورود به جلسه ی مجمع از داوطلبان و تکمیل فهرست اسامی حاضرین همراه با امضای آنان که باید به هیأت رئیسه تحویل شود. در شرکت های تعاونی بزرگ، اعضای هیأت رئیسه مرکب از 7 نفر شامل رئیس ،نائب رئیس،‌ منشی و چهار ناظرخواهد بود. 

ماده ی یازدهم ـ در مورد شرکت های تعاونی عام، مجوز صدور موافقت نامه ی تشکیل و آگهی پذیرش عضو و فروش سهام با تأیید وزارت تعاون بوده وطبق فرم‌های مخصوص عمل خواهد شد. 

ماده ی دوازدهم ـ داوطلبان عضویت در هیأت مدیره یا بازرسی تعاونی ها، علاوه بر شرایط قانونی عضویت در تعاونی، باید مدارک مورد نیاز را حداکثر یک هفته از تاریخ انتشار آگهی یا صدور دعوتنامه ی تشکیل اولین مجمع عمومی، به منظور بررسی شرایط احراز، به هیأت مؤسس تحویل نمایند. 

ماده ی سیزدهم ـ کارکنان دولت نمی توانندتصدی هیأت مدیره و مدیر عاملی شرکت های تعاونی را بپذیرند مگر در تعاونی های خاص کارکنان ادارات و سازمان های دولتی که در آن شاغل باشند. کارکنان بازنشسته مشمول این بند نمی‌شوند. 

ماده ی چهاردهم ـ هیأت مؤسس هنگام تشکیل اولین مجمع عمومی عادی، برگه ی ورود به جلسه را از داوطلبان عضویت اخذ نموده و اسامی حاضرین را با امضای آنان تکمیل و پس از انتخاب هیأت رئیسه ی مجمع، برای اعمال کنترل در اختیار آنان قرار می‌دهد.

تبصره ـ در صورت عدم امکان حضور هر یک از اعضا، عضو می تواند نماینده ی تام الاختیار خود را کتباً برای حضور در مجمع به هیأت مؤسس معرفی کند. در هر حال یک نفر نمی‌ تواند هم زمان، وکالت یا نمایندگی بیش از یک عضو (در تعاونی های بزرگ دو عضو) را عهده دار باشد.

ماده ی پانزدهم ـ با تصویب اساسنامه در اولین مجمع عمومی عادی، ذیل صفحات آن به امضای رئیس و منشی و صفحه ی آخر اساسنامه به امضای هیأت رئیسه می‌رسد. بدیهی است تصویب اساسنامه ی تعاونی با حداقل دو سوم اعضای اولین مجمع عمومی عادی خواهد بود. 

تبصره ـ اعضایی که با مصوبه ی اولین جلسه ی مجمع عمومی عادی در مورد اساسنامه موافقت نداشته باشند، می توانند تقاضای عضویت خود را پس بگیرند. دراین صورت هیأت مدیره بلافاصله پس از ثبت تعاونی، مکلف به بازپرداخت وجه واریزی سهام آنان خواهد بود. 

ماده ی شانزدهم ـ  پس از انتخاب هیأت مدیره، وظایف هیأت مؤسس به پایان رسیده و هیأت رئیسه ی مجمع ضمن تنظیم صورت جلسه، کلیه ی مدارک مربوط به برگزاری مجمع را که به امضای آنان رسیده است، به هیأت مدیره تحویل می‌دهد. 

ماده ی هفدهم ـ  هیأت مدیره در اولین جلسه ی خود رئیس، نایب رئیس، منشی، مدیر عامل و صاحبان امضای مجاز را انتخاب و به یکی از اعضای هیأت مدیره یا مدیر عامل با حق توکیل به غیر وکالت می‌دهد تا تشریفات قانونی ثبت تعاونی را انجام دهد. 

تبصره ی 1 ـ مدیر عامل باید دارای شرایط ماده ی 38 قانون بخش تعاونی باشد و مدارک موضوع بند 12 این دستورالعمل را به هیأت مدیره تحویل دهد. 

تبصره ی 2 ـ در صورتی که هر یک از اعضا نسبت به مراحل تشکیل تعاونی معترض باشد، ظرف مدت 2 روز باید مراتب را کتباً به اداره ی تعاون اعلام نماید. اداره ی تعاون موظف است طبق قوانین و مقررات مربوط، ظرف 3 روز به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید. 

ماده ی هیجدهم ـ  اعضای هیأت مدیره، بازرس یا بازرسان و مدیر عامل قبل از ثبت تعاونی موظف به طی دوره‌های آموزشی مربوط می باشند.

ماده ی نوزدهم ـ هیأت مدیره باید جهت تکمیل پرونده، فهرست اسامی و مشخصات اعضای هیأت مدیره، مدیر عامل، بازرس یا بازرسان و کلیه ی اعضا را تنظیم و به اداره ی تعاون تحویل دهد. 

ماده ی بیستم ـ مدارک لازم ظرف مدت 5 روز از طریق اداره ی تعاون به اداره ی ثبت شرکت ها ارسال می‌شود. اداره ی تعاون پس از انجام اقدامات اداره ی ثبت شرکت ها و صدور آگهی تأسیس، نسبت به صدور پروانه ی تأسیس تعاونی اقدام خواهد کرد. در هر حال نظارت، حسابرسی و رسیدگی به شکایات و سایر اقدامات پس از تأسیس تعاونی به عهده ی اداره ی تعاون خواهد بود. 


منابع انسانی استان

اگر خراسان بزرگ سرآمد استان های کشور نباشد، دست کم از استان هایی به شمار می رود که در تأمین نیروی انسانی دانا، توانا، مؤمن، متعهد و انقلابی یاور ایران عزیز اسلامی بوده است. این منبع عظیم کارآمد، در زمینه ها و رشته های گوناگون مردان و زنان با ایمان و خدمتگزارانی را به کشور تقدیم کرده است که نقش بی بدیل آنان در حوزه های مختلف زبان زد عام و خاص است.

سازمان حج و زیارت به عنوان یک نهاد دولتی و تابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، این افتخار را دارد که با کمترین نیروی انسانی استخدامی، بیشترین خدمات رضایتمندانه را به مردم شریف و با ایمان ایران اسلامی عرضه کرده است. اما حق این است که این مهم با حضور و فعالیت نیروی انسانی بخش خصوصی و عاشقان عرصه ی خدمت زیارتی محقق شده که سامانه ی کارگزاران بیانگر آن است.

در استان خراسان رضوی، مدیریت حج و زیارت از سالیان گذشته، کارکنان با اخلاص حج و زیارت، مدیران و کارکنان کاروان های حج تمتع، مدیران راهنما، عوامل خدماتی، مدیران و عوامل هتل های موسم عمره، مدیران و عوامل آشپزخانه های مرکزی، نیروهای ستادی، دست اندکاران امر آموزش، روادید، همایش ها، نمایشگاه ها، خدمات فرودگاهی و ... انجمن صنفی در گذشته، شرکت مرکزی دفاتر خدمات زیارتی، تا چهره های فرهنگی و روحانیون کاروان ها و خلاصه هرکس که به نوعی در این میدان مقدس برای رضای خدا تلاش کرده، موجب شده است که خانواده ی بزرگ حج و زیارت خراسان و چهره های تأثیر گذار کشوری آن را ماندگار و مؤثر بنمایاند.

اما به راستی این نیروهای کلیدی و این چهره های مؤثر ارزشی در این پهنه ی بزرگ چند نفرند؟ آیا اگر قرار باشد کار زیارت در قالب کاروان های حج، عمره و اعتاب مقدس عراق و سوریه به زمین نماند، اگر تصمیم این شد که نیروهای استان در امور زیارتی در سطح کشور و حتی عوامل اعزامی به کشورهای میزبان ایفای نقش کنند، اگر مقرر شد که شرکت هایی مانند شرکت مرکزی یا شرکت تعاونی به عنوان بازوی حج و زیارت انجام وظیفه کنند، اگر بنا شد همایشی برای زائران یا مدیران برگزار شود، اگر قرار باشد جلسه ای به عنوان هم اندیشی و نظر خواهی صورت پذیرد، اگر خواسته باشند نماینده یا نمایندگانی از استان در مجلسی حضور یابند، اگر قرار باشد کلاسی یا دوره ای برای آموزش یا مصاحبه ای برای جذب نیرو شکل بگیرد، اگر مقرر شد نماز جماعتی، مجلس عزایی، دعای ندبه ای و خلاصه یک کاری چه کوچک و چه بزرگ تحقق یابد، باید همه جا، همه وقت، همه و همه فقط با حضور چند نفر سرشناس و چهره ی معروف هر چند توانمند و لایق انجام شود، یا دیگرانی هم هستند که بتوانند در کنار آنان دستی ولو از دور به آتش بگیرند تا کم کم گرم شوند و برای این عرصه ی بزرگ ایفای نقش کنند؟ اگر چنین شود با تقسیم کار و تأمین نیروی انسانی لازم برای حال و آینده، در تمام حوزه های مربوط چاره ای کار ساز نیندیشیده ایم؟ چرا باید در تمام صحنه ها فقط چهره های تکراری که گاهی عددشان کمتر از انگشتان یک یا دو دست است رخ بنمایانند. اگر سامانه ی کارگزاران با کمبود نیروی انسانی مواجه می شد یا به اصطلاح در خانواده ی بزرگ حج و زیارت، قحط الرجال می شد، باز هم این روش مورد پسند عموم قرار نمی گرفت.

این جاست که به نظر می رسد باید با سرلوحه قراردادن قانون و دستور العمل های سازمان متبوع، حوزه های مختلف را به دقت تعریف و با تفویض اختیار و نظارت دقیق، سامانه ی بازخورد امور را دریافت و هوشمندانه و عادلانه کار زیارت را به پیش ببریم. بهتر آن است که زمینه را برای حضور و فعالیت همه ی علاقه مندان مهیا کنیم و بر وسعت دید خود بیفزاییم تا از اتهام  در امان بمانیم.

برای این منظور می دانیم که حوزه ی قانونی و دولتی حج و زیارت را، سازمان و مدیریت های استانی با آگاهی و تجربه ای کم نظیر به پیش برده و می برند و هیچ جای نگرانی نیست، چرا که همیشه این طور بوده و هم اکنون نیز چنین است که دستگاه های مدیریتی و نظارتی مانند شورای عالی امنیت، شورای حج، وزارتخانه، دیوان عدالت اداری، استانداری ها، ادارات کل و دررأس همه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت ضامن سلامت و حفظ مسیر قانونی و شرعی سازمان می باشند. عملکرد سازمان حج و زیارت در سال های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و روند رو به رشد آن این حقیقت را به خوبی روشن کرده است. هرچند ارزشیابی از عملکرد برای کشف نقاط قوت و ضعف منطقی بوده و این امر نسبتاً به خوبی انجام شده و می شود. ولی به هرحال وجود بعضی نواقص و کم بود ها یا خلأ قانونی در برخی از موضوعات، همچنین پاره ای از اشکالات موجود، راه را برای تحقیق و بررسی کارشناسان مسدود نکرده است.

اما شرکت مرکزی دفاتر خدمات زیارتی تابع قوانین کشور و طبق اساسنامه ای که به تصویب رسیده است اداره می شود. نقش هیأت مدیره، بازرس قانونی، و منافع و حقوق اعضا، حوزه ی فعالیت و به ویژه جایگاه حج و زیارت، نقش مدیر یت حج و زیارت استان، همه و همه در این قوانین و مصوبات تعریف شده است. در این راستا حج و زیارت است که قانوناً حق دارد از وجود چنین شرکتی در انجام امور حوزه ی زیارت بهره ببرد یا کار را به هر شکلی که صلاح بداند با استفاده از سایر منابع به انجام برساند. این شرکت های استانی عضو و تابع شرکت شمسا بوده و سازمان حج و زیارت تعیین کننده ی حد و حدود فعالیت آن می باشد. بنا بر این هرچه هست، قانون است و ضوابط و دستورالعمل ها و قطعاً هیچ جایی برای اعمال سلایق شخصی و نظرات انفرادی وجود نداشته و ندارد.

در مورد شرکت تعاونی نیز نظر همین است که قانون و اساسنامه پاسخگوی پرسش ها و تبیین کننده ی همه ی نظرات و راهگشای تمام مسیرهای اجرایی می باشد. نکته ی مهم این است که وجود نیرو های انسانی متعدد در حوزه ی زیارت، می تواند چرخ حرکت رو به جلوی خدمت رسانی به مردم را به گردش در آورد بلکه بر شتاب آن بیفزاید. این تفکر در حقیقت یاری و همکاری با مدیریت دولتی این عرصه ی مهم است که خود توفیقی متقابل تلقی می شود. نباید چنین باشد که تعداد مشخصی از بهترین نیروها، همه جا حاضر و بقیه که کم هم نیستند در حاشیه بلکه کنار زده بمانند. کارمندان رسمی کار دولتی خود را انجام می دهند، اعضای شرکت مرکزی به انجام وظیفه در حوزه ی کاری شرکت مشغول می شوند و کار اداره ی شرکت تعاونی را به نیرو های داوطلب تازه نفس بسپارند، تا ضمن بهره مندی از همه ی پتانسیل موجود، در صدد ایجاد هماهنگی و همدلی مطلوب این عرصه ی مقدس بر آمده، موجبات رضایت حق تعالی را فراهم سازیم. البته یاد آوری این مهم بسیار ضروری است که اگر همه ی نیروها همانند دانه های یک تسبیح در کنار هم ردیف شده باشند، نقش مهم نخ تسبیح را نباید فراموش کنیم که همانا مدیریت حج و زیارت استان است. این اهمیت وظیفه را نیز مهم و انجام آن را کمی دشوار می کند. دشواری کار نیز با توکل، سعه ی صدر، اخلاص، خلق خوش، عدالت و قانونمداری به کلی بر طرف می شود.

پر واضح است که نقش و وظیفه ی قانونی واحد حراست حج و زیارت یا کمیته ی بررسی عملکرد کارگزاران از ضروریات کار است و البته آن نیز صرفاً از قانون و اصل عدالت تبعیت می کند. به همین منظور قبل از هر گزینش و اشتغال، پیش از هر نامزدی و انتخاب و برای همه ی دست اندرکاران این حوزه ی پر عریض و طویل، تأیید حراست و نبودن در لیست معاف از خدمت، حق مسلم مردم و نظام اسلامی است.

والله المستعان

سید هاشم رضوی 22/10/93
نوع مطلب : امور اداری و اجرایی حج، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نظرات ()
شنبه 7 مرداد 1396 02:02 ق.ظ
With havin so much written content do you ever run into any
issues of plagorism or copyright violation? My
website has a lot of unique content I've either created myself or outsourced but it looks
like a lot of it is popping it up all over the internet
without my permission. Do you know any techniques to help protect against
content from being ripped off? I'd genuinely appreciate it.
جمعه 6 مرداد 1396 09:10 ق.ظ
If some one needs expert view about running a blog afterward
i propose him/her to pay a quick visit this webpage, Keep up the
nice work.
شنبه 31 تیر 1396 02:27 ب.ظ
I'm pretty pleased to discover this page. I wanted to
thank you for ones time just for this wonderful read!!
I definitely really liked every part of it and i also have you book-marked to see new information in your site.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

آمار وبلاگ
 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
script>document.getElementById('mihan_page_advert').style.display='none';